Forskningsbasert undervisning

Institusjonene i høyere utdanning skal tilby forskningsbasert undervisning. Dette innebærer at de vitenskapelig ansatte som hovedregel skal være ansatt i kombinerte stillinger med rett og plikt til å drive FoU-arbeid. Slik er det også ved Høyskolen for yrkesfag.

Den erfaringsbaserte utdanningen ved Høyskolen for yrkesfag har et sterkt innslag av forskningsbasert undervisning gjennom at innhold og gode arbeidsmåter bygger på forskning og utvikling innen de ulike fagområdene.

Forskningen ved HØFY skal gjennom publisering i anerkjente kanaler, bidra til ny kunnskap innenfor det definerte forskningsfeltet og samtidig berike HØFYs utdanninger med resultater fra egen og andres forskning. Forskningsaktivitetene skal utvikle individuell og kollektiv forskningskompetanse og kapasitet ved HØFY.

HØFYS forskningsstrategi

Forskningsfeltet til HØFY er yrkesfag i vid forstand, og er dermed knyttet til både arbeidsliv, utdanning og samfunn. Forskningsfeltet er videre knyttet til HØFYs virksomhet som er høyere yrkesfaglige utdanning der blant annet utdanning av ledere på bachelornivå som skal operere i et arbeidsliv der læring i arbeid, utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, automatisering og robotisering er en del av hverdagen. Dette betyr at relasjoner mellom teknologi og læring, og hvilke implikasjoner dette har for utvikling av arbeidsplassen, vil være sentralt.

Høyere yrkesfaglig utdanning er et relativt nytt begrep i Norge. HØFYs forskning følger diskursen i Bologna-prosessens tilnærming til høyere yrkesfaglig utdanning, der målet har vært å utvikle et felles European Higher Education Area (EHEA). Prosessen har skapt en felles forståelse innen høyere utdanning i Europa innenfor flere delområder; som gradsstruktur, kvalitetssikring, læringsutbytte og gjensidig godkjenning av utdanning mellom landene.

Forskningen ved HØFY balanserer både humanistiske og teknologiske perspektiver. Det vil si at HØFY driver forskning som både tar utgangspunkt i teknologi og teknologisk utvikling og/eller tar utgangspunkt i menneskers utfordringer i dagens – og morgendagens arbeidsliv. Forskingsresultater fra virksomheten kan utgjøre et kunnskapsreservoar og fundament for å imøtekomme og gripe an utfordringer som våre studenter møter i det nye arbeidslivet.

Publiseringer

- Dybdelæring i læring gjennom arbeid – på arbeidsplassen? The Nordic Journal of Vocational Education and Training
(NJVET) In press 2021/22

Ronny Sannerud

- An Exploration of Teachers and Trainers use of Instruction Practices and Development of Students Interpersonal Abilities in Hospitality Training: The Ugandan Perspective.  Lucy Ajambo, Arne Ronny Sannerud og Justine Nabaggala
Journal of Vocational Education & Training. Publiseres januar 2022

- Students learning challanges in Uganda: Hospitalty Training.
Lucy Ajambo, Arne Ronny Sannerud and Leikny Øgrim
IOSR – Journals. International Organization of Scientific research. Publisert januar 2022

- Learning through Collaboration between Vocational Teacher Training Institutions and Workplaces: Barriers and Contradictions
Dinavence Arinaitwe, Louise Mifsud, Habib Kato, and Arne Ronny Sannerud
Nordic Journal of Vocational Education and Training. Publiseres januar 2022 

- Haaland, G. Lier, A. R. & Lund, A. F. (2021). Realkompetansevurdering, vurdering og anerkjennelse.
Bergen: Fagbokforlaget + webinar: https://vimeo.com/595947379

- Dahlback, J., Haaland, G., Møllerhagen, T. H. & Wolden, A-C. (2021). Vg1 frisør, blomster, interiør- og eksponeringsdesign.
Oslo: Yrkeslitteratur (https://www.norskeserier.no/_vg1-frisor-blomster-interior-og-eksponeringsdesign-9788256023059 )

- Dahlback, J., Haaland, G., Møllerhagen, T. H. & Wolden, A-C. (2021). Håndverk, design og produktutvikling vg1.
Oslo: Yrkeslitteratur (https://www.norskeserier.no/_handverk-design-og-produktutvikling-vg1-9788256023066

- Haaland, G. (2021). Vurdering i yrkesfag. Bergen: Fagbokforlaget

- Djupvik, A. E. & Haaland, G. (2021). Veileder- og instruktørhåndboka. Bergen: Fagbokforlaget

- Sustainability issues across educational disciplines in learning factories
12th Conference on Learning Factories, CLF2022
Konferanse paper. Tommy Hvidsten, Frank Jørgen Vangen, Esben Skov Laursen og Lasse Christiansen

- Reflective Practice-based Learning Across Technical Educational Disciplines. Proceedings for the European Conference on Reflective Practice-based Learning 2021. Lasse Christiansen, Marianne Georgsen, Tommy Edvardsen Hvidsten, Esben Skov Laursen