Bachelor i byggeplassledelse

Om studiet

Bachelor i byggeplassledelse er et heltids- eller samlingsbasert og nettstøttet deltidsstudium på 180 studiepoeng. Studiet er spesielt tilpasset for de med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen. Opptak går både gjennom generell studiekompetanse, gjennomført fagskole og yrkeserfaring.

Bachelor i byggeplassledelse er for de som ønsker å ha det overordnede ansvaret på byggeplassen på forskjellige nivåer og områder, være seg prosjektledelse, økonomi, kontakt med underleverandører og sikkerhet. Herunder ledelse av byggeprosjekter, med særlig fokus på entreprenørsiden av byggeprosessen. Dette kan være både hos byggherrer, entreprenører og rådgivere.

Studiet er en mer erfaringsbasert utdanning, som i større grad kombinere det teoretiske med en praktisk tilnærming. Her utdannes byggeplassledere med bred og praksisnær kunnskap, gode ferdigheter og høy kompetanse.

Byggeplasslederutdanningen retter seg primært mot de som har ambisjoner om å bli eller de som allerede har stillinger som bas, anleggsleder eller byggeleder og som ønsker videreutdanning eventuelt som påbygning på teknisk fagskole.

Bachelor i byggeplassledelse

Heltid 3 år

Heltid 1,5 år (innfasing fra fagskole)

Studiested Gjøvik

Nettstøttet deltid med samlinger 5år

Nettstøttet deltid med samlinger 2,5år (innfasing fra fagskole)

Studiested Gjøvik

Studiested Porsgrunn

Studiested Fredrikstad

Studieplan
Kompetanse og jobbmuligheter

Utdanningens pensum og innhold er utarbeidet basert på arbeidslivets behov. Under studietiden vil du opparbeide:

 • En helhetsforståelse for hele byggeprosessen og din rolle som leder
 • Kompetanse i tverrfaglig, flerkulturelt samarbeid, og koordinering på byggeplass
 • Beherske digitale verktøy som BIM, Excel og andre digitale verktøy
 • God forståelse for prosjektstyring, byggeplassøkonomi og kontraktsjus
 • Kunnskap om Lean-metoden, logistikk, produktivitet og praktiske anvendelsesområder innen byggenæringen

Faglig ledelse er et tema som går igjen i flere emner basert på to deler som er tett knyttet sammen: Personalledelse, hvor kommunikasjon, motivasjon og HMS er sentralt, og operativ ledelse for å sikre gjennomføring av de enkelte oppgavene på byggeplass. Ledelsesdelen gir en praktisk tilnærming til ledelse knyttet opp mot de spesielle utfordringene som ligger i det tekniske emneområdet.

Jobbmuligheter

Studiet gir mellomlederkompetanse som kan brukes på flere nivå i bygg- og anleggsbransjen i tillegg til bygge- og anleggsleder.

Oppbygging og arbeidsformer

Samlingsbasert og nettstøttet deltidsstudium har tredagerssamlinger, tre ganger per semester. Det gis nettbasert undervisning og veiledning mellom samlingene.

Heltidsstudenter møter på skolen tre dager per uke.

Studiearbeidet vil foregå både selvstendig og i grupper. Se studieplan for emner og oppbygging.

Arbeidsformer

Skolen legger til rette for varierte læringsformer. Dette vil si at man blant annet benytter:

 • Gruppearbeid med logg og refleksjon
 • Prosjektarbeid med fokus på forskning, utvikling og tverrfaglighet
 • Forelesning
 • Praksisorientert undervisning med fokus på erfaring, forskning, utvikling og tverrfaglighet
 • Veiledning både enkeltvis og i grupper
 • Individuelle arbeidsoppgaver
 • Presentasjoner
 • Nettstøttet læring
 • Problembasert læring (PBL)

Arbeidskrav er tilstedeværelse i undervisning, innleveringer, presentasjoner, prøver, ekskursjoner, samarbeid med medstudenter, laboratoriearbeid, studentlogg sammen med refleksjonsnotater, veiledet praktisk utprøving osv. Studentlogg og refleksjon har en sentral plass i opplæringen.

Skolen tilstreber gode relasjoner mellom lærer og studenter, en tydelig og effektiv undervisning, tilrettelegging for og ledelse av gode læringsprosesser.

Praktisk utprøving og bacheloroppgave

Studiet inneholder et emne med praktisk utprøving i arbeidslivet kombinert med en avsluttende bacheloroppgave. Den praktiske utprøvingen kan gjennomføres på egen eller annen egnet arbeidsplass, med veileder fra høyskolen.

Bacheloroppgaven skal knyttes opp imot gjennomført praktisk utprøving og resultere i en rapport med fokus på et tverrfaglig forsknings-, endrings- eller utviklingsarbeid.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres etter godkjente metoder innenfor vitenskapelige forsknings- og utviklingsarbeider.

Opptakskrav og halvering av studietid

Opptakskravet er generell studiekompetanse fra videregående skole, fullført fagskoleutdanning eller realkompetanse. For søkere med generell studiekompetanse vil være en fordel om man i tillegg har noe praksis, siden yrkesfaglig forankring er viktig i studiet.

Alternativet til fullført videregående opplæring er opptak på grunnlag av realkompetanse, som normalt vil si at du er over 25 år og har minst fem års relevant praksis.

Søkere med fullført toårig teknisk fagskole innen relevant fagområde vil få godkjenning for de 90 første studiepoengene i bachelorgraden. Du kan søke bachelor i byggeplassledelse innfasingsløp fra fagskole 2,5 år nettstøttet deltid med samlingssted Gjøvik, Fredrikstad eller Porsgrunn. Innfasingsløp fra fagskole på 1,5 år heltid finnes på Gjøvik.

Internasjonalisering og utveksling

Om ønskelig omfatter studiet studentutveksling og mulighet for å ta emner ved utenlandske universiteter og høgskoler. Studiet har noe engelskspråklig pensumlitteratur, samt enkelte skriftlige oppgaver på engelsk. I tillegg fokuserer studiet på flerkulturell forståelse innenfor et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked.

Forskning

Bachelor i byggeplassledelse er forsknings- og erfaringsbasert. Studentene møter lærerkrefter med relevant yrkeserfaring som formidler forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

Skolen har et fagmiljø som, i tillegg til å være høyt faglig kvalifisert, også driver aktivt forsknings- og utviklingsarbeid på internasjonalt nivå.

Studentene skal øves i å innhente og tolke informasjon, være kritiske, ta hensyn til etiske, miljømessige og økonomiske konsekvenser, skrive praksisbaserte rapporter som bidrar til faglig utvikling i bransjen og gi faglige presentasjoner.

Studentene får innføring i vitenskapelige forskningsmetoder og utvikler kompetansen gjennom prosjektarbeider og praktiske utprøvinger. Arbeidet dokumenteres i tråd med regler for god forskningspraksis og forskningsetikk.

Les mer om forskningsbasert undervisning her